תקנון האתר

תנאי השימוש באתר
 1. כללי
 2. אתר האינטרנט www.palmbeach.co.il(להלן: "האתר") הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון חוף התמרים עכו (להלן: "המלון"), המאפשר הזמנה ורכישת חבילות נופש במלון ושירותים נוספים ("השירותים").
 3. האתר הינו בבעלות חברת חוף התמרים עכו בע"מ ח.פ. 51-035462-4, מרחוב יהונתן החשמונאי 1, עכו, 24101, ת.ד. 2192, אשר מנהלת ומפעילה את המלון.
 4. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר ובתכניו וכן הזמנת שירותים דרך האתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש.
 5. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (להלן: "המשתמש").
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
 7. השימוש באתר יתאפשר לאדם שמלאו לו 18 שנים אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות והנו בעל כרטיס אשראי תקף. יש לציין כי החברה אינה מכבדת כרטיסי אשראי של חברת דיינרס.
 8. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאי השימוש אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 9. כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 10. תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ,התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "החוק") או כל חוק אחר, ככל שאלו חלים על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות.
 
 1. בעלות ושמירה על זכויות
 
 1. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה.
 2. מפעילת האתר הינה חברת סימפלקס בע"מ, דרך השלום 9, נשר, ישראל 3660302. טלפון מספר 077-2700700.
 3. חל איסור להשתמש באתר, לשכפל, להעתיק, לשנות או להפיץ את תכני האתר, אלא לשימוש עצמי בלבד.
 4. כל הזכויות באתר שמורות לחברה.
 5. בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותו שימוש באתר, המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 6. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של חברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בין המשתמש ובין צד שלישי.
 7. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 8. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 9. הפצת "דואר זבל" (Spam) לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
 10. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 11. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
 12. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame) או כחלק מאתר אחר (Mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
 13. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (Spider) או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 14. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 15. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 16. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 
 1. הגבלת אחריות
 
 1. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות אופן השימוש בו או כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות והתנאים באתר.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי המידע מוצג באתר כפי שהוא (AS IS) והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.
 3. התמונות בדף המוצר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי השירותים ובין השירות בפועל. למרות המאמץ המושקע שהאתר ובכלל זה השירותים, המידע ותיאור השירותים המצויים בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר אי דיוקים או שגיאות והמלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בגינם. המלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון ו/או החברה והן על ידי צדדים שלישיים.
 4. החברה ו/או המלון אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, ואין היא מתחייבת ששירותי האתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המלון ו/או החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בכל דרך אחרת.
 6. כמו כן החברה ו/או המלון אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתם.
 7. המלון ו/או החברה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש.
 8. באתר עשוי להימצא מידע בנוגע לצדדים שלישיים, המסופק על ידי החברה לנוחיות ומהותו של המידע כאמור, ואין היא נושאת באחריות למידע כאמור, לתוקפו או חוקיותו. יובהר כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים הנכללים במסגרת המודעות, הקישוריות או המידע המסחרי כאמור. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 9. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 10. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 11. החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכול סוג שהוא הקשור במידע, ברכישת השירותים, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 12. החברה תהא אחראית לשירותים לפי דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.
 13. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.
 
 1. הזמנת אירוח כללי
 
 1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ואין לעשות באתר זה שימוש לכל מטרה אחרת.
 2. הזמנת השירותים אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון (להלן: "מרכז ההזמנות") בטלפון שמספרו 04-9877788 או באמצעות אתר זה. הזמנת השירותים באמצעות האתר הינה שקולה להזמנת השירותים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות.
 
 1. פרטי המשתמש/רוכש השירותים
 
 1. בעת ביצוע הזמנת השירותים באמצעות האתר כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון, מס' כרטיס אשראי, דוא"ל, מען, המועד הרצוי לאספקת השירותים, פרטים של כל המתארחים עימו ופרטים נוספים על פי הצורך (להלן: "מידע על המשתמש").
 2. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת המידע על המשתמש, לרבות טעות בבחירת השירותים, בבחירת מועדי האירוח, בסיסי האירוח, מספר האורחים ו/או כל טעות אחרת בהזמנת השירותים על ידי המשתמש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי ההזמנה של השירותים לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להזמין שירותים באמצעות האתר.
 3. הזנת פרטי מידע כוזבים על המשתמש הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 4. החברה תהא רשאית למסור את המידע על המשתמש לרשויות חקירה ואכיפה במקרה בו היא תמצא כי פעולותיו באתר נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום בנקיטת הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר.
 5. החברה תהיה רשאית לנהוג במאגר המידע על המשתמשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים שימוש, בין היתר, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לרבות לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMSאו בכל דרך אחרת), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.
 6. המשתמש מסכים ומאשר, כי בעצם ביצוע הזמנת השירותים באתר, החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את המידע על המשתמש שנמסר על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה. המשתמש רשאי בכל עת להודיע לחברה בכתב כי אינו מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, על ידי שליחת דוא"ל לכתובת.
 7. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים (לרבות חברת הסליקה). בכל מקרה של מתן שירות על ידי ספק חיצוני ו/או צד ג' חלה על המשתמש החובה לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו ספק חיצוני ו/או צד ג'.
 
 1. ביצוע ההזמנה באתר
 
 1. המשתמש יזין את פרטי הזמנת השירותים ואת המידע הנדרש באתר. בעת הזנת פרטי ההזמנה יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד. ניתן להזמין את השירותים באמצעות כרטיסי אשראי של החברות ויזה כ.א.ל., ויזה לאומי קארד, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד, וכן באמצעות כרטיסי אשראי זרים מסוימים.
 2. עם סיום הזנת פרטי המשתמש והזמנת השירותים יישלח דף מידע המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה אשר יהווה אסמכתא לקבלת ההזמנה והשירותים. בנוסף לכך, הודעת דואר-אלקטרוני עם אישור ההזמנה תשלח לכתובת המייל שסופקה על ידי המשתמש. מובהר, כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. החברה שומרת את פרטי המשתמש והרכישה במחשביה, ובכל מקרה של חילוקי דעות, הרישומים במחשבי החברה מחייבים.
 3. אישור ביצוע ההזמנה הינו אוטומטי, אך התשלום יבוצע במלואו במלון באמצעות במזומן או באמצעות כרטיס אשראי.
 4. החברה תהיה רשאית לסרב לאשר, להשעות או לבטל את הזמנת השירותים באתר מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק את השירותים במקרה שהמידע שנמסר על ידי המשתמש אינו אמיתי, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או שלא לאשר ו/או לבטל עסקה או הזמנה, לרבות כזו שנקלטה במערכת, כולה או חלקה, באופן חד צדדי, גם אם התקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המשתמש, בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
 6. במקרה בו תמצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שיהא רשאי לזכות את המשתמש בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לצורך ביצוע הזמנה תקינה.
 7. במקרה בו נפלה טעות בפרסום העסקה, בהגדרתה או בשל כל טעות אחרת.
 8. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 9. אזלו החדרים ו/או חבילות הנופש כאמור בהזמנת המשתמש;
 10. במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;
 11. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה או אספקת השירותים באופן תקין;
 12. אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים;
 13. במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה; ו/או אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי;
 14. בגין ביטול על פי סעיפים 6.5.1-6.5.5 לא ייגבו דמי ביטול.
 
 1. תנאים והגבלות
 
 1. מחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. הזמנות של אורחים ישראלים יחויבו במס בהתאם לחוק הרלוונטי.
 2. במקום בו נקובים המחירים בדולרים/אירו, יחושב התשלום לפי שער הדולר/אירו היציג שנקבע ליום התשלום בפועל על ידי בנק ישראל.
 3. מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים ולחברה עומדת הזכות לעדכן מעת לעת את המחירים המוצגים באתר ואת אופי השירותים הניתנים על ידה.
 4. בכל מקרה של אי-התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במרכז ההזמנות הטלפוני או בדלפק הקבלה של המלון, הרי המחיר הקובע הינו המחיר אשר לגביו נתקבל אישור הזמנה והכל בכפוף לסעיף 7.7 שלהלן.
 5. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 6. אין כפל מבצעים והנחות.
 7. החברה רשאית לבטל הזמנה שבוצעה אשר נפלה בה טעות.
 8. הגעה, קבלת ופינוי חדרים:
 9. הגעה למלון תתאפשר ביום האירוח מהשעה 13:00.
 10. קבלת חדרים: בימי חול – החל משעה 15:00; בשבת או חג - כשעה לאחר צאת השבת/חג.
 11. פינוי חדרים: בימי חול עד השעה 11:00; בשבת או חג עד השעה 14:00.
 12. קבלה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש ושיקול דעתה של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
 13. החברה רשאית לשנות את זמני הקבלה ופינוי החדרים מעת לעת. ככל שמועדים אלה ישונו הדבר יצוין על גבי אישור ההזמנה.
 14. "תינוק" – מי שגילו עד שנתיים (0-2); "ילד" – מי שגילו הוא מעל שנתיים ומתחת לשתיים עשרה שנים (2-12).
 15. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21.
 16. מתחם הבריכה - רחצת ילדים ונוער עד גיל 18 תיעשה בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים. הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים של המלון במתחם הבריכה.
 17. הכנסת בעלי חיים אסורה, מלבד כלבי נחייה בכפוף להצגת תעודות רלוונטיות.
 18. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון/הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
 19. אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ למלון.
 20. אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.
 21. המשתמש מודע לכך כי מפעם לפעם מתקיימים במתחם המלון אירועים סגורים ופרטיים אשר הכניסה אליהם לא תתאפשר. אירועים אלה לעיתים מתקיימים במדשאות ובמרחבים הציבוריים של המלון. למשתמש או מי מטעמו לא תהא כל טענה או דרישה בעניין זה.
 22. בנוסף, המשתמש מתחייב להישמע להוראות החברה ומי מטעמה בכל הנוגע לשימוש במתקנים וכן לקיים את נהלי המלון, הוראות הבטחון והבטיחות וכל הוראה אחרת המתקיימת במלון אף אם אינה רשומה במפורש בתנאי השימוש.
 23. המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל הנזק. המשתמש מאשר כי במקרה של גרימת נזק למתקן ו/או כל נזק אחר, יחויב כרטיס האשראי המופיע בהזמנתו במלוא עלות התיקון או נזק שנגרם.
 24. תנאי תשלום:
 25. רכישה בסך של עד 750 ש"ח – עד שלושה תשלומים ללא ריבית.
 26. רכישה בסך של עד 1,000 ש"ח – עד ארבעה תשלומים ללא ריבית.
 27. רכישה בסך של עד 1,250 ש"ח – עד חמישה תשלומים ללא ריבית.
 28. רכישה בסך הגבוה מ-1,250 ש"ח – עד שישה תשלומים ללא ריבית.
 29. תשלום במזומן עבור שירותים יהיה בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות (החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018).
 
 1. מדיניות ביטול הזמנה
 
 1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, התקנות שהוצאו מכוחו ותקנון זה.
 2. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הודעת ביטול הכוללת את שם המזמין, מספר תעודת הזהות שלו ואם ההודעה נמסרה בעל-פה – פרט זיהוי נוסף, אשר תשלח באחת מן החלופות המפורטות להלן:
 3. שליחת דואר אלקטרוני הודעת הביטול לכתובת reservation1@palmbeach.co.il.
 4. פנייה טלפונית לטלפון שמספרו 04-9877788 בבקשה למסור הודעת ביטול וקבלת אישור בכתב על ידי הנציג הטלפוני. ככל שלא יתקבל אישור בכתב ההזמנה לא תיחשב כמבוטלת.
 5. באתר האינטרנט של המלון.
 6. בדואר רשום לכתובת יהונתן החשמונאי 1, עכו, ת.ד 2192.
 7. שליחת הודעת ביטול לפקס שמספרו 04-9815820 ושמירת אישור הגעת הפקס.
 8.  במקרה של ביטול הזמנה אשר נעשתה באמצעות מכר מרחוק בתוך 14 ימים מיום ביצועה וקבלת אישור ההזמנה ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) עד למועד ביצוע האירוח החברה תגבה דמי ביטול בסך של 5% משוויה הכולל של ההזמנה או 100 ₪ בגין כל חדר, לפי הנמוך מבניהם.
 9. במקרה של ביטול הזמנה אשר נעשתה באמצעות מכר מרחוק בתוך 7 ימים ממועד האירוח תגבה החברה, באמצעות כרטיס האשראי שסופק על ידי המשתמש סך השווה ל-25% משוויה הכולל של ההזמנה או סך השווה למחיר הלילה הראשון, לפי הגבוה מבניהם.
 10. במקרה של ביטול הזמנה אשר נעשתה באמצעות מכר מרחוק בתוך 3 ימים ממועד האירוח תגבה החברה, באמצעות כרטסי האשראי שסופק על ידי המשתמש סך השווה ל-50% משוויה הכולל של ההזמנה או סך השווה למחיר הלילה הראשון, לפי הגבוה מבניהם.
 11. במקרה של ביטול הזמנה יום לפני מועד האירוח או במקרה של אי-הגעה למלון במועד תחילת האירוח כמפורט בהזמנה יחויב המזמין במלוא ערך ההזמנה הכולל (100%). החיוב יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המשתמש.
 12. במקרה של ביטול הזמנה בעונתהביקוש(חודשים יולי ואוגוסט וכן חגי ישראל) אשר נעשתה באמצעות מכר מרחוק, בתוך 7 ימים לפני מועד האירוח יעמדו דמי ביטול על סך של 100% משוויה של ההזמנה.
 13. במקרה שהמשתמש יבקש לקצר את שהייתו לאחר ההגעה למלון לא יוחזר כל תשלום ששולם והמשתמש מתחייב לשלם את מלוא ערכה של ההזמנה.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לגבות דמי ביטול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
 
 1. שינוי הזמנות
 
 1. כל שינוי בהזמנה יתבצע מול מרכז ההזמנות של החברה בלבד ובהתאם לבקשת המשתמש אשר פנה טלפונית לטלפון שמספרו 04-9877788. אין באמור משום התחייבות החברה לאשר שינויים.
 2. שינה המשתמש את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, המועד הקובע לשינוי יהיה התאריך בו ישלח למשתמש אישור של החברה בכתב על השינוי המבוקש כאמור. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של החברה. המשתמש יישא בעלויות כל שינוי מבוקש בשירות שהתבקש על ידו, בהתאם לפרטים שימסרו לו ממרכז ההזמנות של החברה טרם ביצוע השינוי.
 
 1. שיפוי
 
 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
 2. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה. מחובת משתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה.
 
 1. דרכי התקשרות
חברת חוף התמרים עכו בע"מ, 51-035462-4
רחוב יהונתן החשמונאי 1, עכו, ת.ד. 2192
טלפון כללי: 04-98-77777
כתובת למשלוח דואר אלקטרוני כללי: INFO@PALMBEACH.CO.IL
 

הסדרי הנגישות במלון
מלון חוף התמרים עכו רואה בחשיבות רבה את נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות ופועל לקידום הנושא במלון על מנת לאפשר לכל לקוחותיו, להגיע בנוחות וליהנות משרותי המלון, באופן שוויוני, נגיש וללא הפליה, מתוך יחס אדיב ומכובד.
להלן פירוט הסדרי הנגישות במלון :
חניות נכים - קיים לרכב רגיל וגבוה
עזרים טכנולוגיים לבעלי מוגבלות ראייה – מערכת Step Hearבכניסה למלון
עזרים טכנולוגיים לבעלי מוגבלות שמיעה – מערכת עזר לשמיעה "לולאת השראה"
דלפק קבלה נגיש – קיים על פי התקן
מעליות נגישות – יש על פי התקן
שירותים נגישים בלובי
חדרים נגישים -  2 חדרים נגישים על פי התקן , מצוידים במקלחון, בהזמנה מראש
בריכה נגישה – בריכה מקורה וחוממת , פתוחה כל השנה , בריכה חיצונית בעונה
חלופות למענה טלפוני – ניתן לשלוח מייל info@palmbeach.co.il או פקס 04-9877705
 
פרטי רכז הנגישות בחברה 
מר עדן אולשביצקי , נציג הבעלים ורכז הנגישות בחברה
טלפון: 04-9877777
דואר אלקטרוני :  edeno@palmbeach.co.il
 יצירת קשר ומשוב 
אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו
אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה מיוחדת בנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב באמצעות מילוי טופס יצירת קשר באתר
 
תאריך כתיבת ההצהרה  1.10.17
תאריך פרסום ההצהרה 1.11.17
תאריך עדכון אחרון של ההצהרה  1.7.20